•سنتز کلاس های مختلف نانو مواد

•تولید بیولوژیکی نانو الیاف سلولزی

نانو الیاف سلولزی


منسوج کوت شده توسط فناوری نانو با قابلیت آب گریزی و ضد کلر