لیست استانداردهای تدوین شده

لیست استانداردهای تدوین شده در مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات نساجی، پوشاک، مد و لباس حصان(س)

 standards-list-hassun

۱- پارچه روکش شده با لاستیک- لفاف بیمارستانی- ویژگی ها و روش‌های آزمون

۲-  نساجی- زیپ چسب- روش اجرای باز و بستن متناوب برای انجام آزمونهای بعدی

۳- نساجی – زیپ چسب- تعیین رفتار لبه‌های شکافته شده

۴- نساجی-زیپ چسب- تعیین میزان انحناء

۵- نساجی- زیپ چسب- تعیین عرض کلی و عرض موثر نوارها به صورت جداگانه و تعیین عرض موثر محل اتصال(بستار)

۶- نساجی- زیپ چسب- روش ایجاد اتصال(بستار) در زیپ چسب پیش از عملیات شستشو و خشک کردن و یا خشک شویی

۷- نساجی- زیپ چسب- تعیین میزان استحکام کنده شدن

۸- نساجی- زیپ چسب- تعیین میزان تغییرات ابعادی پس از عملیات شستشو، خشک کردن و یا خشک شویی

۹- نساجی- زیپ چسب- تعیین میزان استحکام برشی در جهت طولی