مارس 11, 2016

کارگاه تخصصی شناخت دستگاه استنتر و المان‌های مربوطه در نمایشگاه ایرانتکس ۲۰۱۳

برگزاری کارگاه تخصصی شناخت دستگاه استنتر و المان‌های مربوطه توسط جناب آقای مهندس صاحب جمعی در نمایشگاه ایران تکس و اعطاء گواهینامه به شرکت کنندگان