تأثیرات نوع و مقدار مواد تغییرفازدهنده در لایه‌های پارچه در یک شرایط نسبی شبیه‌سازی شده محیطی و بدنی

ژانویه 20, 2017

ارزیابی پویای حرارتی پارچه‌های هوشمند حرارتی

ارزیابی پویای حرارتی پارچه‌های هوشمند حرارتی علی صفوی دکترای مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر چکیده در این پژوهش سعی […]