هشتمین نشست علمی مرکز حصان در روز پنجشنبه مورخ 95/10/30 در محل خاوران برگزار گردید.

ژانویه 20, 2017

هشتمین نشست علمی مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات نساجی، پوشاک، مد و لباس حصان (س)

هشتمین نشست علمی مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات نساجی، پوشاک، مد و لباس حصان (س) مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات نساجی، پوشاک، مد و […]