طراحی لباس ایرانی-اسلامی

•تشکیل گروه طراحی لباس

•تشکیل گروه طراحی پارچه

•همکاری با کارگروه ملی سازماندهی مد و لباس

•تشکیل جلسات گفتگو و بحث

•تولید مبانی نظری

•انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی