ماشین سازی/ تجهیز سازی

•طراحی و ساخت انواع تجهیزات صنعتی مرتبط با تکمیل منسوجات

•مطالعه و بومی سازی خطوط تولید

•مطالعه بازار و مشاوره

اتوکلاو/میکسر تحت فشار-شرکت های نیما بافت کاشان و باند و گاز کاوه